Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Regulamin wypożyczania podręczników

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA
BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 811.


Zasady udostępniania darmowych podręczników i ćwiczeń:

1. W roku szkolnym 2016/2017 darmowe podręczniki otrzymują uczniowie klasy
pierwszej (używane), drugiej (używane), trzeciej (nowe), czwartej (używane) i piątej (nowe).

2.  Podręczniki zostają wprowadzone do dodatkowej ewidencji biblioteki szkolnej, stając
się jednocześnie własnością organu prowadzącego szkołę. Każdy podręcznik posiada
numer ewidencyjny i pieczątkę biblioteki szkolnej.

3. Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Nauczyciel przedmiotu w obecności uczniów podpisuje protokół odbioru zeszytów ćwiczeń.

4. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija w przedostatnim tygodniu nauki danego roku szkolnego.

5. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

* Pierwsze części podręczników i materiałów ćwiczeniowych będą wypożyczone uczniom najpóźniej do 10 września;

* Biblioteka szkolna wypożycza całe komplety podręczników i materiałów ćwiczeniowych przysługujących danej klasie w bieżącym roku szkolnym;

-    Wychowawcy klas I-III oraz nauczyciele przedmiotu w klasach IV-V mają obowiązek dopilnować, by uczniowie na pierwszych zajęciach podpisali podręczniki swoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem klasy w miejscu do tego przeznaczonym lub na stronie tytułowej podręcznika;

-    Zwrot kolejnych części podręcznika w klasach I-III następuje po uzgodnieniu terminu między wychowawcą klasy a bibliotekarzem. Zwracać należy całe, podpisane przez uczniów komplety a nie pojedyncze egzemplarze;

-    Zwrot podręczników w klasach IV-V następuje nie później niż w przedostatnim tygodniu nauki w danym roku szkolnym. Każdy nauczyciel przedmiotu w klasach IV-V zobowiązany jest na swoich przedostatnich zajęciach do zebrania od uczniów podręczników (sprawdzenia, czy każdy podręcznik jest podpisany) i przekazania ich do biblioteki szkolnej;

-    Bibliotekarz, przyjmując zwroty kompletów, sprawdza ogólny stan podręczników i w przypadku zniszczenia podręcznika w stopniu uniemożliwiającym dalsze z niego korzystanie zobowiązuje ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych do zwrócenia kosztów podręcznika i dostarczenia dowodu wpłaty do biblioteki.

-    Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
    
Zasady korzystania z darmowego podręcznika:

1. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne w związku z czym uczeń ma obowiązek dbać o otrzymany podręcznik (podpisanie tylko w wyznaczonym miejscu, nie nanoszenie żadnych notatek, rysunków lub zaznaczeń, nie wyrywanie lub zaginanie kartek, itp.);

2. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce oraz podpisania go swoim imieniem, nazwiskiem i numerem klasy;

3. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki;

4.  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:
a) podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
-    kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części ?Naszego elementarza? do klasy I, szkoły podstawowej;
-    kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika ?Nasza szkoła? do klasy II szkoły podstawowej.

-    kwoty 2,35 złza każdą z dzisięciu części podręcznika "Nasza szkoła" do klasy III szkoły podstawowej
Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek PKO S.A. 21 1240 5211 1111 0010 3556 9694. W treści przelewu należy wpisać: zwrot za podręcznik klasa ?.., część ? (podając numer części).
b) podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
-    do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
-    do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,
szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych. Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód organu proadzącego szkołę.  
W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać  na rachunek bankowy szkoły: PKO S.A. 211240521111001035569694  W treści przelewu należy wpisać: ?zwrot za podręcznik, imię i nazwisko dziecka, klasa.
a dowód wpłaty dostarczyć do biblioteki szkolnej.
5. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część
podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub
materiałem edukacyjnym. Zagubienie lub zniszczenie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu
kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

8. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. W przypadku, gdy uczeń zgubi lub zniszczy materiały ćwiczeniowe w ciągu roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zakupu zeszytu ćwiczeń we własnym zakresie.

9. Rodzic/opiekun wypożyczającego podpisuje u wychowawcy oświadczenie, w którym zobowiązuje się  do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 

 

Zmiana dotycząca zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, lub materiału edukacyjnego.

 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lutego 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, lub materiału edukacyjnego ( art.22ak ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

 

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników w klasach I, II, III.

 

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

 

4,34 zł - za każdą z czterech części "Naszego elementarza" do klasy I szkoły podstawowej;

 

4,21 zł - za każdą z dziewięciu części podręcznika "Nasza szkoła" do klasy II szkoły podstawowej;

 

2,35 zł - za każdą z dziesięciu części podręcznika "Nasza szkoła" do klasy III szkoły podstawowej.

 

Numer konta, na który należy wpłacać pieniądze za zniszczone lub zagubione podręczniki:

 

Szkoła Podstawowa Nr 11

 

PKO S.A.      21 1240 5211 1111 0010 3556 9694