Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Klasy dla dzieci z wadą słuchu

 

 

W regionie podlaskim największe możliwości w zakresie kształcenia
i wychowania dzieci z wadą słuchu daje Szkoła Podstawowa nr 11.

 

Stworzyła ona odmienną formę integracji, jaką są klasy dla dzieci z wadą słuchu oraz klasy dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością /wada słuchu i towarzyszące jej inne deficyty/. Szkoła Podstawowa nr 11 dała szansę edukacji dzieci niesłyszących bez konieczności opuszczania przez nie ich domów rodzinnych.

Priorytetem w działaniach szkoły jest współpraca między nauczycielami, uczniami i rodzicami, zmierzająca do integracji środowiska szkoły wokół jej celów i dążenie do tego, aby cieszyła się uznaniem społeczności lokalnej.

Uczniowie z wadą słuchu wymagają specyficznych warunków i metod pracy. Istniejące w szkole klasy zapewniają dzieciom:

 • idealne warunki do nauki - klasy liczą 5 - 6 uczniów;
 • opiekę surdopedagoga - nauczycieli specjalistów podczas wszystkich zajęć lekcyjnych.

Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła ponadto zapewnia wszechstronny rozwój poprzez szereg zajęć usprawniających:

 • zajęcia logopedyczne z surdologopedą
 • zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem i pedagogiem specjalnym;
 • zajęcia na basenie w ramach godzin wychowania fizycznego;
 • gimnastykę korekcyjną;
 • zajęcia komputerowe;
 • zajęcia w terenie - wycieczki jedno i kilkudniowe;
 • zajęcia integracyjne ze słyszącymi rówieśnikami ze szkół białostockich i spoza Białegostoku - co wpływa korzystnie na rozwój mowy, języka oraz uspołecznienie;
 • zajęcia z uczniem zdolnym;
 • praca z uczniem mającym problemy w nauce.

Oferta opiekuńczo - wychowawcza szkoły:
Uczniowie korzystają z:

 • dobrze wyposażonego gabinetu logopedycznego;
 • idealnych w zakresie warunków akustycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci, korzystających z aparatów słuchowych, systemów FM i implantów ślimakowych - sal lekcyjnych;
 • świetlicy szkolnej czynnej w godz. 7-17;
 • stołówki szkolnej (obiady wydawane są od godz. 11 do 13);
 • opieki pielęgniarki szkolnej;
 • opieki pedagoga specjalnego, logopedy oraz psychologa;

Zajęcia dodatkowe

Uczniowie korzystają także z proponowanych przez szkołę zajęć dodatkowych. Uczęszczają do świetlicy szkolnej i stołówki.

Biorą udział w organizowanych na terenie naszej placówki oraz poza nią konkursach:

 • tanecznych;
 • recytatorskich;
 • plastycznych.

W klasie organizowane są liczne imprezy okolicznościowe, takie jak: spotkania świąteczne, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka i szereg innych. W trakcie roku szkolnego uczniowie uczestnicząw różnych spotkaniach intergracyjnych np. w plenerze rzeźbiarskim czy też Andrzejkach w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej. Organizowane są również wewnątrzklasowe uroczystości, takie jak:

 • urodziny każdego z uczniów;
 • choinka w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku czy też w hotelu Gołębiewski.

Uczniowie klas dla dzieci z wadą słuchu zdobywają wiedzę nie tylko podczas lekcji w ławkach szkolnych, ale również na licznych wycieczkach, np. do: parku Branickich, domu rodzinnego kolegów, Białowieży, gdzie poznały zwierzęta i ich środowisko życia, do Warszawy.

Po ukończeniu kolejnych etapów edukacyjnych nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w szkołach masowych, integracyjnych lub szkołach dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu - niesłyszących lub niedosłyszących. Do klas dla dzieci z wadą słuchu przyjmowane są już dzieci w wieku 6 lat /klasa 0/.

klasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-Dzień dziecka -pyszne gofryklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-dzień dziecka nowy plac zabawklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-dzień dziecka wspólne zabawyklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-dzień dziecka zamekklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-dzień liczby piklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-dzień liczby pi eksperymenty -koloryklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-dzień liczby pi koloryklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-dzień liczby pi objętościklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-dzień liczby pi zabawa z wodąklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-dzień niebieskiklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-dzień niebieski koloryklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-dzień niebieski piasekklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-dzień niebieski zapachyklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-konkurs na Aniołka wyróżnienieklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-starszy brat starsza siostraklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-urodziny Sebastianaklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-usmiechem witamy wiosnęklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-uśmiechem witamy wiosnę wspólna pracaklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-wielkanocne kurczakiklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-wiosna na wsi nasze praceklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-wspólne spedzanie przerwyklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-zabawa karnawałowa wspólnie z kl.0klasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-zabawa karnawałowa z kl 0klasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-zabawy integracyjneklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-z 11po zdrowie kolorowe kwadratyklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-z 11po zdrowie przeciąganie linyklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-z 11 po zdrowie chustaklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-z 11 po zdrowie koloryklasy-dla-dzieci-z-wada-sluchu-z 11 po zdrowie przeszkody

 

-= Powrót do strony głównej =-