Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

I. Podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Art. 71b pkt 2a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r nr 256, poz. 2572), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 12 lutego 2009 r.).

 

II. Dla kogo organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania?

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest dla dzieci o nieprawidłowym rozwoju   od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 • Wczesne wspomaganie organizowane jest dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.
 • Szkoła może odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania w przypadku, gdy  placówka nie będzie miała możliwości realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

III. Jaki jest cel i zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Celem wczesnego wspomagania jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
Zadania wczesnego wspomagania:

 • ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu terapeutycznego,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie.

IV. Jakie są zasady przyjęcia  dziecka na  zajęciach wczesnego wspomagania?

Rodzice składają u Dyrektora szkoły wniosek/podanie o zorganizowanie zajęć oraz  opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka, wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.
Zajęcia prowadzone są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

V.  Kto wchodzi w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka :

 • Dyrektor szkoły powołuje Zespół specjalistów pracujących z danym  dzieckiem. W skład zespołu wchodzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do niepełnosprawności dziecka:
  pedagog  specjalny: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub  surdopedagog,
 • logopeda,
 • surdologopeda,
 • psycholog,
 • terapeuta pedagogiczny.

 VI. Jak wyglądają zajęcia?

 • metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie,
 • terapeuta pracuje  z dzieckiem indywidualnie /na zajęciach obecny może być rodzic, gdy tego wymaga terapia/,
 • cele programu realizowane są  w różnych miejscach np.: przy stoliku, na podłodze,
 • praca terapeutów omawiana jest z rodzicami,
 • uwzględniane są  preferencje dziecka, jego zainteresowań oraz  ulubione formy aktywności,

VII. Jakie metody stosowane są w ramach zajęć wczesnego wspomagania?

 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • metody wspomagające porozumiewanie się,
 • behawioralne metody edukacji,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • terapia zajęciowa,
 • terapia zabawą,
 • Metoda  Kinezjologii Edukacyjnej P.E.Denisona,
 • programy multimedialne,
 • inne w zależności od potrzeb dziecka.

           Zadania realizowane  w ramach  wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w naszej placówce polegają na  stymulowaniu  sfery  poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.
           Niewątpliwym  atutem udziału dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania w naszej szkole jest fakt, iż po ukończeniu etapu przedszkolnego może ono kontynuować naukę w naszej placówce, która posiada bogatą ofertę edukacyjną i terapeutyczną  służącą dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

 

                                                                                                                                                                     Koordynator Wczesnego Wspomagania
                                                                                                                                                                     pedagog  specjalny - Bożena E.Wasilewska


 

-= Powrót do strony głównej =-