Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Kadra wspierająca PDF Drukuj Email

Na kadrę wspierającą składa się zespół nauczycieli współorganizujących proces kształcenia i specjalistów pracujących nad zaspokojeniem specjalnych potrzeb uczniów.

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, pracujący w klasach integracyjnych, stwarzają uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak najlepsze warunki rozwoju:

 • integrują uczniów niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami;
 • tworzą w klasie atmosferę wzajemnej życzliwości, serdeczności, tolerancji, poszanowania dla drugiego człowieka;
 • są odpowiedzialni za konstruowanie i realizację  indywidualnych programów dydaktyczno-terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • stosują w swojej pracy szereg metod i technik wspierania rozwoju dziecka: Metodą Dobrego Startu, kinezjologią edukacyjną P. Dennisona, metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, techniki relaksacyjne, techniki parateatralne;
 • opracowują indywidualne karty pracy, pomoce dydaktyczne, teksty zindywidualizowanych sprawdzianów;
 • indywidualnie pracują na lekcji z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • udzielają pomocy na lekcji nie tylko uczniom niepełnosprawnym, ale również wszystkim dzieciom potrzebującym wsparcia, aby dać im możliwość przeżycia sukcesu.

W szkole zatrudniona jest kadra specjalistów:pedagodzy specjalni, pedagog szkolny, psycholog, logopedzi, terapeuta metody Biofeedback, muzykoterapeuta, nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną, terapeuta integracji sensorycznej, socjoterapeuta.

 

Pedagodzy specjalni zajmują się

 • rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów;
 • prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy pedagogicznej.

Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnienie, pogłębienie i rozszerzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej przez nauczycieli.
Pedagog szkolny:

 • bierze udział w prowadzeniu profilaktyki wychowawczej,
 • uczestniczy w realizacji zadań wychowawczych szkoły,
 • udziela indywidualnej pomocy uczniom,
 • organizuje opiekę wychowawczą nad uczniami w celu kompensowania braków środowiska rodzinnego,
 • zajmuje się organizowaniem pomocy materialnej dla uczniów.

Psycholog podejmuje szereg działań profilaktyczno - wychowawczych:

 • udziela porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • organizuje grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych;
 • prowadzi zajęcia z dziećmi, przewidziane w programie profilaktyki;
 • prowadzi badania diagnostyczne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne;
 • prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym.

Logopeda szkolny:

 • przeprowadza ocenę budowy i sprawności narządów artykulacyjnych (warg, języka, podniebienia, żuchwy);
 • diagnozuje i prowadzi korekcję wad wymowy;
 • prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem wymowy;
 • prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu;
 • udziela konsultacji logopedycznych dla rodziców, dotyczących prawidłowości rozwoju mowy u dzieci.

Zajęcia z muzykoterapeutą przeznaczone są dla uczniów klas integracyjnych. Muzykoterapia wszechstronnie oddziaływuje na dziecko, poprawiając jego stan psychiczny i fizyczny. Muzykoterapeuta stosuje różnorodne formy ćwiczeń:

 • śpiew i ćwiczenia głosowe,
 • ruch z muzyką,
 • grę na instrumentach,
 • słuchanie i tworzenie muzyki,
 • zabawy muzyczno - ruchowe, improwizacyjne z rekwizytami, także integracyjne,
 • działalność plastyczną.

 Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną podczas zajęć:

 • wyrabiają u dziecka nawyk prawidłowej postawy ciała;
 • korygują istniejące zaburzenia statyki ciała;
 • wyrównują niedobory ruchu u dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia lub rozwoju.


Terapeuta integracji sensorycznej prowadzi terapię zwaną "naukową zabawą", która polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). 

Socjoterapeuta prowadzi  socjoterapię, która jest formą pomocy psychologicznej adresowaną do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi i innymi trudnymi zachowaniami. W procesie socjoterapeutycznym pożądane zmiany osiągane są poprzez doświadczanie przez uczestników sytuacji korekcyjnych i dzięki możliwości odreagowania emocjonalnego.

 

W szkole prowadzone są zajęcia terapeutyczne za pomocą nowoczesnych metod, opartych na pracy ze specjalistycznym sprzętem:

 • metoda EEG Biofeedback, dzięki której zwiększamy skuteczność funkcjonowania umysłu, stosowana w przypadkach problemów szkolnych (dysleksja, gorsze wyniki w nauce), zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń zachowania.

 

 

rabiają u dziec
Poprawiony: środa, 02 października 2019 08:58