Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Świetlica szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA przy SP 11 "Słoneczna rodzina"


Świetlica szkolna przy SP 11 obejmuje swą opieką dzieci z klas I-III, a także w wyjątkowych sytuacjach dzieci z klas starszych.

 

2016-09-19-swietlica-new-12016-09-19-swietlica-new-22016-09-19-swietlica-new-3

 

 

Pobierz kartę zgłoszeniowę do świetlicy.

 

"Słoneczna Rodzina" zapewnia:

"Słoneczna Rodzina" zapewnia:

 • Stałą opiekę wykwalifikowanej kadry od 7.00 do 17.00

 • Zajęcia artystyczne (zajęcia plastyczne, techniczne)

 • Gry i zabawy ruchowe w sali jak i na świeżym powietrzu

 • Pomoc przy odrabianiu lekcji

 • Zabawy taneczne

 • Konkursy recytatorskie, plastyczne, ortograficzne

 • Imprezy okolicznościowe (andrzejki, wigilia, bal karnawałowy i inne)

Do zadań świetlicy szkolnej należy:

 • zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych

 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów

 • zaspakajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych

 • wzbogacanie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań

 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

 • stwarzanie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku

 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

Zajęcia świetlicowe ukierunkowane są na:

 • wyrabianie nawyków kultury osobistej

 • wdrażanie zasad postępowania moralnego, współżycia i współdziałania w grupie

 • kształtowanie postaw społecznych i zdrowotnych

 • rozwijanie zdolności i zainteresowań

 • rozwój fizyczny dzieci

 

2016-09-19-swietlica-new-4

 

W trakcie prowadzonych zajęć staramy się stosować różnorodne metody i formy pracy, korzystać z ciekawych, własnoręcznie wykonanych pomocy, aby dziecko miało większą możliwość doskonalenia swoich umiejętności, nabywania nowych, aby rozwijało każdą sferę swojej osobowości. W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy, wynikającego z Programu Profilaktyczno - Wychowawczego szkoły prowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań  oraz wyrównywania braków i pokonywania trudności w nauce. Poprzez pracę
w zakresie zajęć plastycznych i technicznych uczniowie rozwijają swoje sprawności manualne, wyobraźnię i inwencję twórczą. Prace wykonane przez dzieci biorą udział w licznych konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia.
W codziennych zajęciach uwzględniamy także takie, które kształtują rozwój umysłowy dzieci. Są to m. in. układanie
i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek i innych gier edukacyjno-dydaktycznych. Ponadto chętni uczniowie codziennie pod okiem wychowawców mogą odrabiać zadania domowe, a także doskonalić swoje umiejętności czytania, liczenia i pisania. Zajęcia prowadzone w naszej świetlicy nie tylko chronią dzieci przed nudą ale także wspomagają ich rozwój psychiczny i emocjonalny.

 

Zapisz dziecko do świetlicy.
Aby zapisać dziecko do świetlicy należy:

 • Wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy (kartę można pobrać bezpośrednio w świetlicy lub w sekretariacie szkoły i złożyć ją do końca czerwca danego roku).

 • Opieką otaczamy uczniów rodziców czynnych zawodowo z klas 1 - 3, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci z klas starszych.

 • Świetlica wspierana jest z funduszy Rady Rodziców. Za zgromadzone środki kupujemy pomoce dydaktyczne do zajęć (gry stolikowe, sprzęt sportowy, itd.).

Koordynator ds. świetlicy
Anna Wojtan