Motto szkoły

"Nie zapomnij, szkoło, tej prawdy najprostszej, że dziecku trzeba miłości, miłości, miłości"

Kornel Makuszyńskii

Szkola Podstawowa nr 11
Historia szkoły

Pierwsza Powszechna Szkoła Podstawowa nr 11 powstała we wrześniu 1919 r. Jej siedzibą był budynek przy ul. Mazowieckiej 35. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Marceli Kołakowski.

Po wielu przemianach, w roku szkolnym 1928/1929 została utworzona pełna siedmioklasowa placówka. Uczęszczało do niej 299 uczniów. To właśnie wtedy rozpoczął w niej naukę nasz najsłynniejszy absolwent, późniejszy Prezydent Rzeczypospolitej na Uchodźstwie - pan Ryszard Kaczorowski.

Od 1941 do 1944 roku szkoła nie istniała. W roku szkolnym 1944/1945 Szkoła Podstawowa nr 11 ponownie przyjęła uczniów w swoje mury. W latach 1972-1974 uczyły się w niej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Po sześcioletniej przerwie - 1 września 1983 r. - Szkoła Podstawowa nr 11 wznowiła swoją działalność w nowym budynku przy ul. Poleskiej 27. Dyrektorem została pani Barbara Ogijewicz. Naukę rozpoczęło 896 uczniów w 30 oddziałach pod opieką 54 nauczycieli.

Już od pierwszych lat istnienia SP 11 jej uczniowie zaczęli odnosić liczne sukcesy. Były to najwyższe lokaty w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych. Możemy pochwalić się laureatami konkursu biologicznego, matematycznego, historycznego, geograficznego oraz języka angielskiego. Sukcesy mieliśmy także w sporcie, a wielu zawodników kontynuuje swoje zainteresowania do dnia dzisiejszego.

We wrześniu 1983 r. rozpoczął działalność zespół wokalno-instrumentalny "Do-re-mi", który  prowadziła pani Halina Panasewicz.

W październiku 1983 r. powstał w szkole 55 Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych "Ognisko". Założycielką była druhna Teresa Gogiel.


Podobnie jak w przedwojennej "Jedenastce" działa obecnie drużyna harcerska - jest to 111 Białostocka Drużyna Harcerska "Wikingowie", którą od początku prowadzi pani Anna Kaliszewska.


W 1991 r. funkcję dyrektora szkoły objęła pani Janina Zabielska. W 27 oddziałach uczyło się około 750 uczniów, kadra pedagogiczna liczyła 46 nauczycieli.


W 1994r.  nawiązano kontakt ze Szkołą Podstawową w Arhus, w Danii.


W 1994 r. powstał Chór Dziecięcy "Mgiełka", a w  2006 r. Chór Nauczycieli. Dyrygentem obu chórów jest pani Maria Dziadzio. Chóry biorą udział w przeglądach artystycznych, uświetniają uroczystości szkolne, miejskie i wojewódzkie, nagrywają płyty.


W październiku 1994 r. Szkoła Podstawowa nr 11 przystąpiła do sieci szkół promujących zdrowie. Działalność rozpoczął Zespół ds. Promocji Zdrowia, który prężnie działa do dnia dzisiejszego.  Podejmowane są liczne działania mające na celu tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu m. in. edukacja zdrowotna całej społeczności szkolnej i organizowanie różnorodnych przedsięwzięć o tematyce zdrowotnej (np. Sportowy Turniej Rodzin, Bieg dla zdrowia, wspólne drugie śniadania itp.). Szkoła wielokrotnie prezentowała swoje doświadczenia w zakresie promocji zdrowia na konferencjach wojewódzkich i krajowych:
- prezentacja dorobku szkoły podczas I Krajowej Konferencji Szkól Promujących Zdrowie w Lesznie
- eksponowanie publikacji i plakatu w zakresie promocji zdrowia na II Krajowej Konferencji Szkól Promujących Zdrowie w Gdańsku
- prezentacja dobrych rozwiązań podczas Wojewódzkiej Konferencji Szkół na temat "Miejsce wychowania w reformowanej szkole" w Białymstoku
- prezentacja na temat "Ocena jakości realizacji ścieżki prozdrowotnej" podczas Krajowej Konferencji Szkól Promujących Zdrowie w Cieszynie Śląskim
- prezentacja "Rozwijanie umiejętności psychospołecznych" na I Wojewódzkiej Konferencji Szkól Promujących Zdrowie w Białymstoku
- ekspozycja "Rozwijanie umiejętności życiowych" na II Wojewódzkiej Konferencji Szkól Promujących Zdrowie w Białymstoku
- prezentacja dobrych praktyk w zapobieganiu otyłości w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie
SP 11 otrzymała:
r. szk. 2006/2007 - pierwszy certyfikat Podlaskiej Szkoły Promującej Zdrowie
r. szk. 2010/2011 - drugi certyfikat Podlaskiej Szkoły Promującej Zdrowie
10.12.2013 r.  - Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie jako pierwsza szkoła w województwie podlaskim

W 1995 r. zarejestrowano SKS "Jedenastka". Prezesem została pani Dorota Kitlas.


18 maja 1996 r. -  nadanie SP 11 imienia Kornela Makuszyńskiego. Była to wielka uroczystość, podczas której szkoła otrzymała ufundowany przez rodziców sztandar. Od tego dnia sztandar szkoły towarzyszy nam we wszystkich uroczystościach szkolnych, miejskich i państwowych. Na sztandar ślubowanie składają uczniowie klas pierwszych, rozpoczynający naukę oraz opuszczający mury szkoły - absolwenci klas szóstych. Zostaliśmy włączeni do rodziny szkół "kornelowskich" w Polsce, a Koziołek Matołek zajął poczesne miejsce w logo naszej szkoły.


W r. szk. 1996/1997 wzbogacono ofertę dydaktyczną SP 11 o innowacje pedagogiczne.


W listopadzie 1996 r. - wizyta arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.    


W 1999 r.  nawiązano kontakt ze Szkołą Podstawową założoną przez Celestyna Freineta w Vanse, we Francji.


r. szk. 1999/2000
W wyniku reformy oświaty od 1 września 1999 r. szkoła została przekształcona ze szkoły ośmioklasowej na szkołę sześcioklasową.
Utworzono w szkole pierwsze klasy integracyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz klasę dla dzieci z wadą słuchu.

r. szk. 2000/2001
SP 11 pomysłodawcą i organizatorem Prezentacji Artystycznych - Integracyjnych Spotkań ze Sztuką.

r. szk. 2001/2002
W grudniu gościem "Jedenastki" był pan Rafał Kubacki, mistrz świata w judo, w ramach akcji społecznej przeciw przemocy, narkomanii i alkoholizmowi w szkołach.
W maju SP 11 zajęła IV miejsca, w tym I wśród szkół podstawowych za przygotowanie wystawy konkursowej z dydaktyczno - wychowawczą ofertą  placówki podczas III Białostockiego Forum Szkół.

r. szk. 2002/2003
W październiku udział w konferencji w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie.
Dzień Sportu z firmą Provident Polska w ramach ogólnopolskiej akcji Trampolina.
W marcu szkoła uzyskała wyróżnienie w konkursie na Szkolny Program Profilaktyki podczas IV Białostockiego Forum Szkół.
Od początku powstania SP 11 rodzice aktywnie włączali się w życie szkoły. Dzięki ich wsparciu w kwietniu 2003r. powstała pierwsza nowoczesna pracownia komputerowa.
18 maja 2003 r. Szkoła Podstawowa nr 11 obchodziła XX-lecie swojego istnienia.

r. szk. 2003/2004
W maju - wyjazd do Parlamentu Europejskiego - uczeń Maciej Oksztulski jako laureat centralnego szczebla konkursu "Europa w szkole" wygrał  nagrodę - wycieczkę  dla klasy.
Delegacja społeczności szkolnej odwiedziła grób patrona szkoły, Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, na Pęksowym Brzyzku.

r. szk. 2004/2005
We wrześniu w naszej szkole, jako jednej z pierwszych w Białymstoku rozpoczęto realizację międzynarodowego projektu eTwinning obejmującego współpracę szkół z Malty, Litwy i Finlandii.
Rozpoczęto realizację także kolejnego międzynarodowego projektu Sokrates - Comenius razem ze szkołami z Czech, Włoch, Turcji i Słowacji.
1 stycznia 2005 r. nowym Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 11 została pani Bożena Jolanta Chodyniecka.
W kwietniu odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych szkół podstawowych na szczeblu wojewódzkim.

r. szk. 2005/2006
W SP 11 uczyło się 566 uczniów w 29 oddziałach, w tym było 15 klas integracyjnych, w szkole pracowało 85 nauczycieli.
We wrześniu uzyskaliśmy tytuł "Szkoły z klasą".
Od października oddziały przedszkolne rozpoczęły realizację międzynarodowego programu "Przyjaciele Zippiego".
W listopadzie w ramach projektu SPO RZL 2004 - 2006 współfinansowanego z EFS otrzymaliśmy sprzęt do prowadzenia terapii metodą Tomatisa i metodą Biofeedback oraz przeszkolono specjalistów w tym zakresie.
W kwietniu 2006 r. odbył się pierwszy sprawdzian szóstoklasisty.
W maju odbył się Jubileusz 10 - lecia nadania imienia szkole.
W maju szkoła otrzymała wyróżnienie za zajęcie III miejsca w konkursie na najciekawszą aranżację stoiska wystawowego podczas VII Białostockiego Forum Szkół.
Ukazała się pierwsza Monografia SP 11.

r. szk. 2006/2007
1 września w murach naszej szkoły odbyła się Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2006/2007.
W listopadzie prezentowano osiągnięcia i doświadczenia naszej szkoły na konferencji w Wilnie na temat: "Jak stworzyć system przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole" oraz "Doświadczenia w pracy logopedów z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych".
W marcu odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół specjalnych i dyrektorów szkół podstawowych prowadzących oddziały integracyjne.
 SP 11 otrzymała certyfikat "Szkoła bez przemocy".

r. szk. 2007/2008
W latach 2007 - 2014 realizowano projekt edukacji finansowej "Od grosika do złotówki" skierowany do uczniów klas drugich i trzecich.
W marcu odbyła się konferencja towarzysząca Ogólnopolskiej Akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.

r. szk. 2008/2009
1 września 2008 r. utworzono w naszej szkole pierwszą na Podlasiu klasę dla dzieci z autyzmem.
Po raz pierwszy zorganizowano Galę Koziołki.

r. szk. 2009/2010
We wrześniu świętowaliśmy Jubileusz 90 - lecia SP 11.
Grupa teatralna z "Jedenastki" wystawiła spektakl w MDK w ramach cyklu konferencji "Spotkania z Autorytetem".
W październiku pani dyrektor Bożena J. Chodyniecka uczestniczyła w seminarium w Paryżu pt. "Edukacja 6 - latków w ławach szkolnych - wady i zalety".
W listopadzie wydano publikację "Dwa Jubileusze" poświęconą absolwentowi "Jedenastki" panu R. Kaczorowskiemu.
W grudniu uczestniczono w Gali Jubileuszowej z okazji 90 - rocznicy urodzin pana Ryszarda Kaczorowskiego.
Spotkanie wspomnieniowo - rocznicowe przyjaciół dawnej i obecnej "Jedenastki" z udziałem pana profesora Adama Czesława Dobrońskiego.
W kwietniu gościł w naszej szkole arcybiskup Edward Ozorowski.
Delegacja społeczności szkolnej uczestniczyła w ostatniej drodze Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
W maju nietypowa lekcja patriotyzmu z poetką, malarką i społecznikiem - panią Krystyną S. Górniak.
Pierwsza edycja Spartakiady Osiedla Sienkiewicza "Razem weselej".
W czerwcu "W hołdzie Prezydentowi" - niezwykłe spotkanie społeczności szkolnej z Panią Prezydentową Karoliną Kaczorowską.
Udział w promocji książki "Mój tato - Duszek". Wywiad z prof. W. Gałasińskim - absolwentem "Jedenastki" poprowadził prof. A. Cz. Dobroński.
SP 11 uzyskała certyfikaty: "Przyjazny Rowerom" i Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.
Zorganizowano mały parking dla rowerów, jako odpowiedź na potrzeby uczniów.

r. szk. 2010/2011
We wrześniu zainicjowano powstanie Stowarzyszenia Przyjaciół SP 11, którego honorowym członkiem została Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska
W latach 2010 - 2013  realizowano projekt "Uwaga! Sposób na sukces" w kl. I - III współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. Realizowano Innowacyjny Program Edukacji Wczesnoszkolnej "Umiem się uczyć".
W marcu odbyło się uroczyste spotkanie z wybitnym absolwentem SP 11 - biskupem Jerzym, Prawosławnym Ordynariuszem WP.
Lekcja poezji z panią Reginą Świtoń, poetką.
W maju odbyła się promocja książki "Całym sercem", w której wzięła udział Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska.
Delegacja szkoły uczestniczyła w promocji albumu o Prezydencie R. Kaczorowskim w Bibliotece Uniwersyteckiej.
W czerwcu kolejna nietypowa lekcja historii - spotkanie z profesorem Władysławem Gałasińskim, wybitnym absolwentem SP 11.
SP 11 otrzymała certyfikaty: Ogólnopolskiej Grupy Szkół Rozwijających się oraz Promotor Recyklingu za promowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

r. szk. 2011/2012
We wrześniu druga edycja międzynarodowego projektu w ramach programu Comenius razem ze szkołami z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Słowenii i Turcji.
W październiku znaleźliśmy się w gronie laureatów najbardziej usportowionych szkół.
W listopadzie delegacja szkolna uczestniczyła w uroczystości otwarcia Gabinetu R. Kaczorowskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej.
W marcu odbyła się nietypowa lekcja poezji - spotkanie z panem Markiem Dobrowolskim, poetą.
W kwietniu pierwsza edycja festynu sportowo - rekreacyjnego "Z Jedenastką po zdrowie".
W czerwcu SP 11 na Ogólnopolskiej Gali została laureatem konkursu "Mam 6 lat" organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - otrzymaliśmy tytuł "Szkoła przyjazna dla sześciolatka".
SP 11 otrzymała certyfikaty: "Szkoła Ekspercka" oraz "Przyjazny dzieciom" za zaangażowanie w przekazywaniu uczniom podstawowych zasad bezpieczeństwa.
W czerwcu spotkanie z absolwentką "Jedenastki" panią Joanną Siedlecką, pisarką i reporterką.
W latach 2011 - 2013 realizowano projekt HEPS - Ruch i zdrowe żywienie w szkole.
Rozpoczęto organizację zajęć wczesnego wspomagania dla dzieci o nieprawidłowym rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

r. szk. 2012/2013
We wrześniu rozpoczęto realizację projektu edukacyjnego "Z Jedenastką bezpiecznie".
W październiku odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu "Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym".
W październiku spotkanie z panem Mamadou Diouf wokalistą z Senegalu - Fundatorem i Dyrektorem Programowym Fundacji "Afryka inaczej".
W listopadzie delegacja szkolna wzięła udział w otwarciu wystawy "Drogami Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego" w Bibliotece Uniwersyteckiej.
SP 11 zajęła I miejsce w województwie podlaskim podczas II edycji Akcji Społecznej "Viziriada".
W styczniu zajęliśmy II miejsce podczas Ogólnopolskiej Gali Finałowej w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie.
W kwietniu spotkanie w 3. rocznicę katastrofy smoleńskiej w Bibliotece Uniwersyteckiej.
W czerwcu SP 11 uzyskała tytuły "Szkoła Odkrywców Talentów" oraz "Szkoła Mentorska" .

r. szk. 2013/2014
W sierpniu SP 11 otrzymała wyróżnienie od Prezydenta Miasta Białegostoku za przemyślany i atrakcyjny sposób prezentacji efektów pracy wychowawczej w r. szk. 2012/13 podczas Wiosennego Spotkania Młodych.
We wrześniu 2013 r. - Szkoła Podstawowa nr 11 obchodziła XXX-lecie swojego istnienia.
          Uroczystość uświetnili swą obecnością znamienici goście: Jego Ekscelencja Arcybiskup Edward Ozorowski z przedstawicielami duchowieństwa katolickiego wraz z ks. Proboszczem Romanem Balunowskim, Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Białostocko - Gdańskiej z przedstawicielami duchowieństwa prawosławnego, Jego Ekscelencja Biskup Jerzy Prawosławny Ordynariusz WP - absolwent szkoły rocznik 1989, pan Dariusz Piontkowski - Poseł na Sejm RP, pan Adam Poliński - zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, pan Jerzy Kiszkiel - Podlaski Kurator Oświaty, pan Wojciech Janowicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta, pani Lucja Orzechowska - zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, pan Józef Mozolewski - Przewodniczący Zarządu Regionu Oddziału NSZZ Solidarność, pani Maria Mieszalska - Goroszkiewicz - Prezes Zarządu Oddziału ZNP , przedstawiciele służb mundurowych, prof. A. Cz. Dobroński, pani Grażyna Skoczek - reprezentantka Krajowego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
          W oficjalnych przemówieniach gości znalazło się wiele słów uznania, podziękowań i życzeń związanych z 30 - letnią działalnością "Jedenastki".
          W obchodach jubileuszu uczestniczyli dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, emerytowani i obecni nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły, a także rodzice, uczniowie oraz absolwenci.
          Prof. A. Cz. Dobroński opowiadał o "Jedenastce" prezydenckiej i tej obecnej, która żyje duchem swojego patrona, gdzie każde dziecko jest ważne, odkryte i wspierane w rozwoju.
          Galę 30 - lecia umilił występ Chóru Nauczycieli, występy absolwentów - duet skrzypcowy, pokaz tańca towarzyskiego i drużyny harcerskiej oraz pokaz szermierki, występ wokalny i taneczne show w wykonaniu obecnych uczniów.
           Niezwykle podniosłym momentem uroczystości było wyróżnienie statuetkami "Koziołka" przyjaciół, dyrektorów, nauczyciela i absolwenta oraz pracownika a także rodziców i osób od lat związanych ze szkołą w podziękowaniu za ich trud i zaangażowanie wkładane w pracę na rzecz "Jedenastki".
          Wspomnienie minionych lat przywoływała wystawa zdjęć prezentująca historię szkoły. Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali obdarowani pamiątkową publikacją pt. "Jubileusz 30 - lecia Jedenastki".
          30 - te urodziny Jedenastki były niepowtarzalną okazją do przypomnienie historii i tradycji szkoły, podsumowania pracy i osiągnięć oraz przywołania wspomnień bezgrzesznych lat, bowiem Jedenastka to szkoła, w której od zawsze panuje przyjazna atmosfera, dobry klimat do nauki a ludzie są sobie bliscy i pomocni. Z pierwszą szkołą jest jak z dzieciństwem, nigdy się o niej nie zapomina i wraca jak do domu - jak wspominają absolwenci.

Realizacja projektu "Wiem, umiem, potrafię" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL.
Realizacja projektu systemowego - Indywidualizacja procesu nauczania w Mieście Białystok - współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL.
Przystąpienie do akcji "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. SP 11 uzyskała certyfikat "WF z Klasą".
W grudniu udział w konferencji podsumowującej projekt HEPS w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Delegacja szkolna wzięła udział w spotkaniu poświęconym panu R. Kaczorowskiemu w Bibliotece Uniwersyteckiej.
Żywa Lekcja Historii w rocznicę stanu wojennego.
Powstał bezpieczny i dobrze wyposażony plac zabaw dla najmłodszych.

r. szk. 2014/2015
We wrześniu wizyta studyjna w ramach Platformy Edukacyjnej EZA pn. "Dialog społeczny w oświacie".
Przystąpienie do międzynarodowego programu Erasmus+ razem ze szkołami z Portugalii, Turcji, Włoch, Grecji i Belgii.
W listopadzie SP 11 uzyskała certyfikat "Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej".
W grudniu  Żywa Lekcja Historii poświęcona przemianom w Polsce po 1980 r.
W kwietniu spotkanie w 5. rocznicę katastrofy smoleńskiej w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz udział w otwarciu wystawy "Prezydent R. Kaczorowski w Londynie".
Wizyta arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego w szkole.
W maju niezwykła uroczystość z okazji 71. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino.
Spotkanie z poetą, Janem Leończukiem.
W czerwcu SP 11 uzyskała certyfikat "Klub Bezpiecznego Puchatka".
Wybudowano nowoczesne boisko szkolne w ramach budżetu obywatelskiego.

r. szk. 2015/2016
W szkole uczy się 420 uczniów, w 28 oddziałach, w tym jest 12 klas integracyjnych, 7 klas dla dzieci z autyzmem i 1 klasa dla dzieci z wadą słuchu. Kadra pedagogiczna liczy 84 nauczycieli. Wszystkie dzieci znajdują tu dobre warunki do nauki i rozwijania swoich zainteresowań. W szkole są pracownie komputerowe, centrum multimedialne w czytelni, biblioteka, pracownia językowa i pracownie przedmiotowe oraz gabinety terapeutyczne a także sala zabaw. W szkole funkcjonuje Laboratorium ECDL. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie relaksują się grą w tenisa stołowego. Owocem wspólnej pracy uczniów i nauczycieli są osiągnięcia w nauce i sporcie.

 

W październiku z inicjatywy Rady Rodziców odbyła się akcja prozdrowotna ph. "Zdrowo i kolorowo - jesienny piknik z Jedenastką" a w kwietniu spotkanie z zawodnikiem Jagiellonii.

W grudniu i marcu uczniowie uczestniczyli w Żywych Lekcjach Historii.

W kwietniu 2016r. po raz ostatni uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty.

W czerwcu odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego sfinansowanego z budżetu obywatelskiego.

 

r. szk. 2016/2017

W szkole utworzono pierwszą w województwie klasę sportową o profilu szermierka.

Po raz pierwszy świętowaliśmy "Wielkanoc w 11" oraz obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie "Na niebiesko".
Zorganizowano I Ogólnopolski Turniej Dzieci w Szermierce "Pierwszy Krok Szermierczy".

21 marca 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów i statuetek - "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", podczas której nagrodę z rąk Pana Prezydenta Andrzeja Dudy odebrała Pani Dyrektor, Bożena Jolanta Chodyniecka.

Uczniowie korzystają z kół zainteresowań: przedmiotowych i rozwijających ich pasje - m. in. sportowych, teatralnych, plastycznych, muzycznych. Z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy organizatorami konkursów o zasięgu miejskim o różnorodnej tematyce np. literackich, historycznych, fotograficznych, matematycznych.

Ponadto uczestniczymy w akcji Szlachetna Paczka, pamiętamy o zwierzętach z białostockiego schroniska dla zwierząt i zbieramy nakrętki, aby pomagać niepełnosprawnym.

 

r. szk. 2017/2018
1 września 2017 r. w wyniku reformy edukacji SP 11 stała się ośmioklasową szkołą podstawową. W szkole uczy się 464 uczniów, w tym 89 o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 31 oddziałach. Kadra pedagogiczna liczy 89 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi jest 32.

Rozpoczęła się realizacja:
- projektu "Odkrywamy talenty" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podwyższenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych.
- europejskiego projektu Erasmus + Edukacja Szkolna "Who's afraid of mathematics?" Szkoły partnerskie pochodzą z następujących krajów: Grecja (koordynator), Włochy, Węgry, Szwecja i Łotwa. Tematyka obejmuje takie przedmioty jak: matematyka, informatyka, przyroda, sztuka i języki obce.

Uzyskaliśmy certyfikat Szkoła Liderów.

Szkoła to nie tylko nauka, ale również wychowanie. Proces wychowania odbywa się nie tylko na lekcjach temu poświęconych, ale również poprzez udział uczniów w różnych akcjach, spotkaniach i uroczystościach, które stały się już tradycją naszej szkoły. Uczniowie wzięli udział w Dniach Patronalnych Miasta Białegostoku, corocznie uczestniczą w Marszu Żywej Pamięci Sybiru, w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Odwiedzają podopiecznych Domu Opieki Społecznej, prezentują przedstawienia podczas Światowego Dnia Inwalidy, biorą udział w Żywych Lekcjach Historii na terenie miasta, pamiętają o rocznicy urodzin Ryszarda Kaczorowskiego - Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Bardzo ważną częścią życia szkolnego są następujące uroczystości: Ślubowanie pierwszoklasistów, Dzień Papieski, akademie z okazji świąt państwowych, Jasełka, konkursy recytatorskie i wokalne oraz turniej wiedzy Omnibus, spotkania wspomnieniowo - rocznicowe, akcje prozdrowotne, Wielkanoc w Jedenastce, Gala Koziołki, Spartakiada, festyn 'Z 11 po zdrowie", Pożegnanie Absolwentów i inne.

Ponadto w szkole działa koło dziennikarskie, które redaguje gazetkę "Nowinki naszej szkolnej rodzinki".

r. szk. 2018/2019
W szkole uczy się 507 uczniów , w tym 101 o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 35 oddziałach.
    

Rok szkolny rozpoczął się niezwykłym koncertem pt: "Polsko, zmieniamy się z Tobą"
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się od animowanej prezentacji przedstawiającej historię Polski.
    

Na uroczystość przybyło wielu gości. Obecni byli duchowni, posłowie, senatorzy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Urzędu Miejskiego i IPN-u, służby mundurowe. Wszyscy wyrazili podziękowanie Szkole Podstawowej nr 11 za pielęgnowanie pamięci patriotycznej i wkład w propagowanie szacunku do Ojczyzny.

    Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali niepowtarzalną część artystyczną. Był występ taneczny, który w symboliczny sposób przedstawił zniewolenie Polski. Młodzi aktorzy ubrani w biało-czerwone barwy "walczyli" z zaborcami rozdzierającymi nasz kraj. Zainscenizowana scenka zakończyła się przemówieniem uczennicy odgrywającej rolę Polski: "Pokonałam niewolę dzięki moim dzieciom - Polakom". Poza tym uczniowie recytowali patriotyczne wiersze. Można było usłyszeć słowa Norwida, utwór Krasickiego "Ptaszki w klatce", wyrażający tęsknotę za najważniejszą  wartością - wolnością. Zabrzmiały także pieśni patriotyczne takie jak: "Modlitwa o Polskę" czy "Jest taki kraj". Zaśpiewano również piosenkę "Ja to mam szczęście", gdzie młode pokolenie uczniów z radością wyraziło dumę ze swego kraju.

    Spotkanie oprawione było pięknym śpiewem w wykonaniu chóru naszych nauczycieli, co jeszcze bardziej podkreśliło uroczysty i wyjątkowy charakter tego wydarzenia, a także wywołało wzruszenie na twarzach zgromadzonych gości. Następnie wszyscy dumnie zaśpiewali "Sto lat" niepodległej Polsce.
    

W tym wyjątkowym roku zorganizowano także konkursy recytatorskie poezji patriotycznej, konkursy i koncerty pieśni patriotycznych, Patriotyczne Śpiewanie Osiedla Sienkiewicza oraz wiele akcji i happeningów patriotycznych.

Dzięki aktywności społeczności szkolnej uzyskaliśmy certyfikat Szkoła Młodych Patriotów.

    W październiku odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 35 - rocznicy powstania placówki. W wydarzeniu tym uczestniczyło wielu znakomitych gości.

    Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Liturgia Święta w Cerkwii Św. Mikołaja, potem Msza Święta w Kościele Św. Rodziny a następnie koncert "Powrócisz Tu ..."
    W oficjalnych przemówieniach gości znalazło się wiele słów uznania, podziękowań i życzeń związanych z 35 - letnią działalnością Jedenastki. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku. Część artystyczna została przygotowana w oparciu o historię i tradycje szkoły oraz popularne utwory muzyczne. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali uczniowie, absolwenci, rodzice i nauczyciele. Wspomnienia minionych lat przywoływały zdjęcia prezentujące życie szkolne.
          Na koniec harcerze przekazali szacownej Jubilatce okazały tort urodzinowy i zaprosili wszystkich do jego degustacji.
         W obchodach jubileuszu uczestniczyli ponadto przedstawiciele Departamentu Edukacji, Radni Miasta Białegostoku, przedstawiciele Związków Zawodowych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, emerytowani i obecni nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, a także rodzice, uczniowie oraz absolwenci.
       Spotkanie jubileuszowe było świętem wspomnień wspaniałych, bezgrzesznych lat, które przeżyto w murach Jedenastki.  
W szkole  realizowano następujące projekty:
- Odkrywamy talenty
- Erasmus + Edukacja Szkolna
- Akademia Bezpiecznego Puchatka
- Nie pal przy mnie, proszę
- Bieg po zdrowie
- Trzymaj formę
- Program - Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży -  Projekt - Rugby Tag
- Program Unii Europejskiej dla szkół - promuje wśród uczniów zdrową dietę bogatą
w owoce i warzywa oraz produkty mleczne

Rozpoczęto prowadzenie innowacji pedagogicznej - Przyjaciel Malucha.

Uczniowie bardzo chętnie włączali się we wszystkie akcje szkolnego wolontariatu. Ponadto brali udział w imprezach organizowanych na terenie szkoły i miasta, m. in.  Bajkowe spotkania w Jedenastce, Dzień Liczby Pi, Na niebiesko, Bal Ósmoklasisty, Festiwal Nauki, Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom.

Po raz pierwszy odbył się egzamin ósmoklasisty.

r.szk. 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole uczy się 522 uczniów, w tym 121 o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 39 oddziałach. Kadra pedagogiczna liczy 96 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi jest 36.

Rok szkolny rozpoczął się uroczystą akademią ph. Jedenastka naszym drugim domem. We wrześniu najmłodsi uczniowie brali udział w akcji Bezpieczna droga do szkoły a najstarsi w Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru.

W październiku uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Papieski i Ślubowanie pierwszoklasistów. Po raz pierwszy odbyła się impreza szermiercza w formie interaktywnego i integracyjnego pokazu "I TY możesz zostać szermierzem". Gośćmi i współorganizatorami spotkania byli paraolimpijczycy: Grzegorz Pluta (mistrz olimpijski), Radosław Stańczuk (mistrz świata) i Stefan Makowski (mistrz Europy). W czasie spotkania zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie obejrzeli poruszające filmy, usłyszeli pouczające historie życiowe oraz obejrzeli walki szermiercze. Było to bardzo ciekawe spotkanie.

W listopadzie uczestniczyliśmy w Patriotycznym Śpiewaniu Osiedla Sienkiewicza oraz włączyliśmy się w akcje organizowane przez MEN - Szkoła Pamięta i Szkoła do Hymnu. Wielkim zaszczytem dla społeczności Jedenastki było przygotowanie uroczystości upamiętniającej 100 - lecie urodzin Ryszarda Kaczorowskiego. Przygotowano widowisko składające się ze scen z życia wybitnego białostoczanina ilustrowane zdjęciami i muzyką w wykonaniu uczniów i nauczycieli SP 11, która jest spadkobierczynią i kontynuatorką tradycji i historii dawnej Jedenastki przy ulicy Mazowieckiej, której uczniem był Ryszard Kaczorowski. Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła córka ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie - pani Jagoda Kaczorowska.

W grudniu odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, które swoją obecnością zaszczycili - pan Dariusz Piontkowski - Minister Edukacji Narodowej i pani Beata Pietruszka - Podlaski Kurator Oświaty. Na początku pokazano film prezentujący działalność wolontariatu w SP 11. Następnie przedstawiciele wolontariuszy przedstawili poszczególne stanowiska podsumowując swoją całoroczną aktywność. Pakowano m. in. maskotki w ramach programu "Przyjaciel malucha", podsumowano akcję "Podziel się ciepłem" - dla podopiecznych Caritas Archidiecezji Białostockiej a słodkie upominki przygotowano seniorom, podopiecznym Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowogródzkiej w ramach szkolnej akcji "Słodycze dla seniorów".
Wykonano kartki świąteczne w ramach akcji "Bożonarodzeniowy gest miłości", które trafiły do pacjentów białostockich szpitali oraz hospicjum. Nasi goście bardzo chętnie włączyli się w wykonywanie prac na poszczególnych stanowiskach. Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze i dostarczyło wiele radości. Utwierdziło wszystkich zebranych, że każdy może pomagać.
13 grudnia w ramach obchodów 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Urzędzie Wojewódzkim odbył się koncert pt. "Wolność to nie cel, lecz szansa" w wykonaniu uczniów i nauczycieli Jedenastki. Wiersze i utwory muzyczne przypominały o ważności tych wydarzeń. Odegrana pantomima upamiętniła tamtą grudniową noc, która nie powinna mieć miejsca w historii Polski. Ten wyjątkowy koncert był piękną lekcją patriotyzmu dla młodego pokolenia.

W styczniu miał miejsce szkolny konkurs kolęd i pastorałek, który cieszy się zainteresowaniem wśród uczniów.

Drugi semestr rozpoczęły Bajkowe spotkania w Jedenastce oraz Dni Otwarte dla przyszłych uczniów SP 11 i ich rodziców. Nowością była impreza pt. Rozśpiewana Jedenastka.

Od 12 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole zostały zawieszone w związku z pandemią koronawirusa. 25 marca rozpoczęła się nauka zdalna. Od 25 maja przywrócone zostały zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III. Prowadzone były też konsultacje dla uczniów klas VIII. Od 1 czerwca uczniowie wszystkich klas mieli możliwość korzystania w szkole z konsultacji ze wszystkich przedmiotów.

W dniach 16 - 18 czerwca odbył się egzamin ósmoklasistów, który przebiegał w warunkach reżimu sanitarnego.

W czasie kształcenia na odległość zorganizowano wiele akcji i konkursów online. Były to m. in. Zostań w domu z Jedenastką, Wielkanocny Master Chef 11 - stki, Czytamy bajki Jana Brzechwy, Światowy Dzień Ziemi, największa lekcja WF - online, akcja: Kochamy mamy i inne.

Jedenastka stale się rozwija i jest otwarta na nowe wyzwania.