Kadra wspierająca Drukuj

Na kadrę wspierającą składa się zespół nauczycieli współorganizujących proces kształcenia i specjalistów pracujących nad zaspokojeniem specjalnych potrzeb uczniów.

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, pracujący w klasach integracyjnych, stwarzają uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych jak najlepsze warunki rozwoju:

  • integrują uczniów niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami;
  • tworzą w klasie atmosferę wzajemnej życzliwości, serdeczności, tolerancji, poszanowania dla drugiego człowieka;
  • są odpowiedzialni za konstruowanie i realizację  indywidualnych programów dydaktyczno-terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • stosują w swojej pracy szereg metod i technik wspierania rozwoju dziecka: Metodą Dobrego Startu, kinezjologią edukacyjną P. Dennisona, metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, techniki relaksacyjne, techniki parateatralne;
  • opracowują indywidualne karty pracy, pomoce dydaktyczne, teksty zindywidualizowanych sprawdzianów;
  • indywidualnie pracują na lekcji z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • udzielają pomocy na lekcji nie tylko uczniom niepełnosprawnym, ale również wszystkim dzieciom potrzebującym wsparcia, aby dać im możliwość przeżycia sukcesu.

W szkole zatrudniona jest kadra specjalistów:pedagodzy specjalni, pedagog szkolny, psycholog, logopedzi, terapeuta metody Biofeedback, muzykoterapeuta, nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną, terapeuta integracji sensorycznej, socjoterapeuta.

 

Pedagodzy specjalni zajmują się

  • rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów;
  • prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy pedagogicznej.

Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnienie, pogłębienie i rozszerzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej przez nauczycieli.
Pedagog szkolny:

  • bierze udział w prowadzeniu profilaktyki wychowawczej,
  • uczestniczy w realizacji zadań wychowawczych szkoły,
  • udziela indywidualnej pomocy uczniom,
  • organizuje opiekę wychowawczą nad uczniami w celu kompensowania braków środowiska rodzinnego,
  • zajmuje się organizowaniem pomocy materialnej dla uczniów.

Psycholog podejmuje szereg działań profilaktyczno - wychowawczych:

  • udziela porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • organizuje grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych;
  • prowadzi zajęcia z dziećmi, przewidziane w programie profilaktyki;
  • prowadzi badania diagnostyczne dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne;
  • prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym.

Logopeda szkolny:

  • przeprowadza ocenę budowy i sprawności narządów artykulacyjnych (warg, języka, podniebienia, żuchwy);
  • diagnozuje i prowadzi korekcję wad wymowy;
  • prowadzi terapię dzieci z opóźnionym rozwojem wymowy;
  • prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu;
  • udziela konsultacji logopedycznych dla rodziców, dotyczących prawidłowości rozwoju mowy u dzieci.

Zajęcia z muzykoterapeutą przeznaczone są dla uczniów klas integracyjnych. Muzykoterapia wszechstronnie oddziaływuje na dziecko, poprawiając jego stan psychiczny i fizyczny. Muzykoterapeuta stosuje różnorodne formy ćwiczeń:

  • śpiew i ćwiczenia głosowe,
  • ruch z muzyką,
  • grę na instrumentach,
  • słuchanie i tworzenie muzyki,
  • zabawy muzyczno - ruchowe, improwizacyjne z rekwizytami, także integracyjne,
  • działalność plastyczną.

 Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną podczas zajęć:

  • wyrabiają u dziecka nawyk prawidłowej postawy ciała;
  • korygują istniejące zaburzenia statyki ciała;
  • wyrównują niedobory ruchu u dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia lub rozwoju.


Terapeuta integracji sensorycznej prowadzi terapię zwaną "naukową zabawą", która polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). 

Socjoterapeuta prowadzi  socjoterapię, która jest formą pomocy psychologicznej adresowaną do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi i innymi trudnymi zachowaniami. W procesie socjoterapeutycznym pożądane zmiany osiągane są poprzez doświadczanie przez uczestników sytuacji korekcyjnych i dzięki możliwości odreagowania emocjonalnego.

 

W szkole prowadzone są zajęcia terapeutyczne za pomocą nowoczesnych metod, opartych na pracy ze specjalistycznym sprzętem:

  • metoda EEG Biofeedback, dzięki której zwiększamy skuteczność funkcjonowania umysłu, stosowana w przypadkach problemów szkolnych (dysleksja, gorsze wyniki w nauce), zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń zachowania.

 

 

rabiają u dziec
Poprawiony: środa, 02 października 2019 08:58